Dabīgie un mākslīgie akmens materiāli

Sekcijas vadītāja: Inta Vītiņa
Adrese:  Āzenes ielā 14, Rīgā, LV-1048
Tālr.: 67089140
Fakss: 67615765
e-pasts: vitina@ktf.rtu.lv

Sekcija apvieno Silikātu materiālu institūta Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centra speciālistus un zinātniekus, pētniekus un nozares profesionāļus, kas darbojas akmens materiālu un to korozijas procesu izpētes un Kultūrvēsturisko pieminekļu restaurācijas jomā.

 Kompetences joma:

 • dabīgie akmens materiāli, to būvizstrādājumi un mākslas darbi;
 • neorganiskās saistvielas (kaļķi, romāncements, cements, ģipsis) un to izstrādājumi (mūrjavas, apmetumi, arhitektoniskie dekori);
 • citi silikātmateriālu izstrādājumi (būvkeramika, betona un dzelzsbetona izstrādājumi);
 • minerālās izejvielas (dolomīts, kaļķakmens, ģipšakmens, laukakmens, māli, smilts, grants);
 • silikātmateriālu korozijas procesi un ilgmūžība (ūdenī šķīstošo sāļu un mitruma iedarbība, klimata, vides piesārņojuma un cilvēka darbības negatīvā ietekme);
 • Kultūrvēsturisko pieminekļu, tajā skaitā, pieminekļu, kam piešķirts Latvijas valsts aizsardzības statuss, saglabāšana un konservācija/restaurācija.

Darbības virzieni:

 • silikātmateriālu, neorganisko saistvielu un minerālo izejvielu īpašību izpēte (ķīmiskais/mineraloģiskais sastāvs, granulometrija, fizikālās/mehāniskās īpašības, ilgmūžības testēšana);
 • korozijas procesu izpēte (korozijas produktu analīze, korozijas apjoma, intensitātes un cēloņu identifikācija, ietekmes uz ekspluatāciju novērtēšana);
 • neorganisko saistvielu ražošanas un izmantošanas tehnoloģijas pētījumi un izstrāde;
 • minerālo izejvielu īpašību izvērtējums atbilstībai konservācijas/restaurācijas darbiem,
 • oriģinālajam materiālam atbilstoša sastāva izstrāde un pārbaude, konservācijas/restaurācijas materiālu un produktu pārbaude;
 • konsultācijas, ekspertīzes un rekomendācijas kompetences jomā;
 • objektu restaurācijas/konservācijas un aprūpes/apsaimniekošanas metodikas izstrāde un darbu uzraudzība;
 • tiek veiktas minerālo izejvielu pilnas ķīmiskās analīzes (smiltis, māli, dolomīti, kaļķakmeņi, granīti u.c.).
 • jauno speciālistu (bakalauru, maģistru un doktoru) teorētiskā un praktiskā sagatavošana.

 Nozīmīgākie darbi:

 • Rīgas Brāļu kapu ansamblis, Rīgas Doms, Brīvības piemineklis – vēsturisko būvmateriālu un korozijas produktu izpēte, restaurācijas metodikas izstrāde, restaurācijas sastāvu fizikālo īpašību saderības pārbaude ;
 • Cēsu, Raunas un Bauskas pilsdrupas, Triangula bastions Rīgā, Daugavgrīvas cietoksnis – vēsturisko mūrjavu un apmetuma sastāva izpēte, korozijas produktu izpēte, oriģinālajam materiālam atbilstoša restaurācijas sastāva izstrāde;
 • sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju un Rīgas Domi pētījums par dzelzsbetona konstrukciju korozijas un aizsardzības problemātiku “Tiltu dzelzsbetona konstrukciju korozija un tās novērtēšana” un “Dzelzsbetona inženiertehnisko objektu koroziju izraisošo kontroles kritēriju izmantošana”;
 • sadarbībā ar Rīgas Domes Vides departamentu pētījums „Piesārņotās vides degradējošā iedarbība uz akmens materiālu arhitektūras pieminekļiem un to rehabilitācija”;
 • sadarbībā ar Rīgas domi un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju pētījums „Sāls Rīgas ielās un tā kaitīgā ietekme”;
 • Starptautiskā UN/ECE sadarbības programma „Iedarbība uz Materiāliem, iekļaujot Kultūrvēsturiskos pieminekļus”, 2005-2006;
 • Eiropas 5. Ietvarprogrammas projekts EVK4-CT-2001-00044 MULTI-ASSESS – Piesārņojuma ietekmes modelis un piesārņojuma pieļaujamā robežlieluma izvērtēšana Kultūrvēsturiskajam mantojumam (Model for multi-pollutant impact and assessment of threshold levels for cultural heritage), 2002 – 2005;
 • Eiropas 5. Ietvarprogrammas projekts EVK4-CT-2001-00055 BIOBRUSH – Bioloģiskie līdzekļi Kultūrvēsturiskā mantojuma akmens materiālu restaurācijai (Bioremediation for Building Restoration of the Urban Stone Heritage), 2002 – 2004.
 • Pabeigti divi ERAF projekti: „Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālām izejvielām” (RTU PVS ID 1525) #F47 (L. Krāģe, I. Šperberga, L. Bīdermanis, L. Lindiņa, I. Kiriloviča, I. Vītiņa) un „Augstas efektivitātes nanobetoni” (RTU PVS ID 1481) #F49 (L. Krāģe, S. Lagzdiņa, I. Vītiņa, J. Baroniņš) (2010-2013.g.).
 • Notiek sadarbība ar celtniecības firmām par vēsturisko objektu akmensmateriālu fizikālo un ķīmisko izpēti restaurācijas vajadzībām; pētītie objekti: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīgas pils, Šokolādes muzejs, Daugavpils cietoksnis, Ķemeru sanatorija, Nacionālais teātris, Cēsu Sv. Jāņa baznīca, Rīgas Biržas ēka, piemineklis Brīvības cīņās kritušajiem Jaunpiebalgā, Mākslas akadēmijas ēka u.c. vēsturiskas ēkas un baznīcas Latvijā.
 • Saņemts patents par hidrauliskas zemtemperatūras saistvielas (romāncementa) iegūšanu no dolomīta miltiem un māliem restaurācijas vajadzībām.
Riga_Opera_House,_Riga,_Latvia-24June2009
Latvijas Nacionālās operas ēka – romāncementa pielietojuma piemērs būvniecībā

 Sadarbības partneri:

 • Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
 • Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Restaurācijas departaments
 • Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”
 • SIA “Arhitektoniskās Izpētes grupa” (pieminekļu arhitektoniskā izpēte, projektēšana)
 • SIA “Slēgakmens” (praktiskā restaurācija, izpēte, metodikas izstrāde, uzraudzība)
 • SIA “Milos Gavenda” (Čehijas Republika, praktiskā restaurācija)