Latvijas Betona Savienība

Latvijas Betona Savienība (LBS) ir 1995.g. 7.martā dibināta profesionāla sabiedriska organizācija. Betona savienība sastāv no fiziskām un juridiskām personām, kuras ir apvienojušās ar nolūku veicināt betona un dzelzsbetona zinātnes, tehnikas un tehnoloģiju attīstību, ieviešanu un izplatību. Latvijas Betona Savienība ir sabiedriska organizācija, kas ietilpst Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības (LMPB) sastāvā.

Vadītājs: Dr.sc.ing. Genādijs Šahmenko
Adrese: Ķīpsalas iela 6A-261, 343, Rīga, LV-1048
Tālr. 29160832 (G. Šahmenko), 29151884 (V.A. Lapsa), 26467094 (R. Cepurītis)
e-pasts: genadijs.sahmenko(at)rtu.lv
Facebook:        Latvijas betona savienība – Latvian concrete association

Savienības darba mērķi

 • Veicināt betona un dzelzsbetona zinātnes, tehnikas un tehnoloģijas attīstību.
 • Atbalstīt un meklēt atbalstus pētījumiem betona un dzelzsbetona zinātnē.
 • Rūpēties un piedalīties Latvijai atbilstošu būvnormatīvu adaptēšanā Latvijā. Pilnveidot šos normatīvus atbilstoši zinātnes sasniegumiem un tehnikas attīstībai.
 • Atbalstīt studentu izglītību un prakses speciālistu kvalifikācijas celšanu betona zinātnes un tehnikas jomā.
 • Sadarboties ar radnieciska rakstura Latvijas un ārzemju sabiedriskām organizācijām.
 • Veikt priekšlasījumus, organizēt regulāras zinātniski – tehniskās konferences un publicēt jaunumus Latvijas un ārzemju specializētajā periodikā.
 • Konsultēt betona un dzelzsbetona ražotājus, projektētājus, būvfirmas un individuālos būvētājus, lasīt specializētas lekcijas.
 • Veikt ēku, būvju, konstrukciju un to projektu izpēti, apsekošanu un ekspertīzes, dot slēdzienus par to stāvokli un dot arī tehnoloģiskos ieteikumus to atbilstošai sakārtošanai.

Savienības struktūra

Latvijas Betona Savienība ir Latvijas Materiālu Pētīšanas biedrībā (LMPB) ietilpstoša vienība ar tās un LBS statūtos paredzētām tiesībām un pienākumiem. Betona savienību vēlēšanu un atskaišu konferenču starplaikos vada Valde un tās sēžu starplaikā to vada priekšsēdētājs vai arī viņa vietnieks. Betona Savienības valdes priekšsēdētājs ir LMPB Valdes loceklis, bet visi tās biedri ir arī LMPB biedri.

Latvijas Betona savienības valdes sastāvs:

 • Dr.inž. Genādijs Šahmenko, valdes priekšsēdētājs, RTU, vad. pētnieks
 • Dr.inž. Rolands Cepurītis, valdes priekšsēdētāja vietnieks, SIA „Primekss”
 • Dr.inž. Videvuds  Ārijs Lapsa, RTU, Emeritus scientist
 • Dr.inž. Andrejs Krasņikovs, LZA viceprezidents, RTU profesors
 • Inž. Leonīds Jākobsons, Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors
 • M.oec. Jānis Ošlejs SIA „Primekss” direktors
 • Inž. Jānis Zāle SIA „CEMEX Latvia” Betona un inerto materiālu ražošanas vadītājs
 • Dr.inž. Artūrs Lukašenoks, “MB Betons“ tehniskais direktors

Savienības biedri

 • Individuālie biedri ir fiziskas personas – speciālisti, kuri strādā betona vai dzelzsbetona zinātnes, tehnikas, ražošanas vai būvniecības jomā, kā arī saistvielu, betona komponenšu un tā ķīmijas jomā, un, konstrukciju projektētāji, eksperti un konsultanti. Par individuāliem biedriem var būt arī studenti, kuri mācās minētajās nozarēs un vēlās turpmāk piedalīties Savienības mērķu sasniegšanā un tam nepieciešamo uzdevumu veikšanā.
 • Korporatīvie biedri ir juridiskas personas – Latvijas betona un dzelzsbetona konstrukciju ražotājfirmas, būvfirmas, būvkonstrukciju projektēšanas organizācijas, betona saistvielu un citu tā komponenšu un betona ķīmijas produktu ražotāju un piegādātāju kompānijas, kā arī betona un dzelzsbetona tehnoloģisko iekārtu projektētāji, ražotāji, zinātniski pētnieciskās iestādes un testēšanas laboratorijas. Darba ņēmēja statuss korporatīvā biedrā organizācijā dod tādas pašas tiesības kā individuālam biedram.

Sadarbība

Latvijā LBS sadarbība notiek ar betona un dzelzsbetona ražotājfirmām, būvfirmām, projektēšanas organizācijām un zinātniski – pētnieciskām organizācijām strādājošām būvzinātnes un materiālu jomā. Ikdienas sadarbība ir ar RTU Betona mehānikas laboratoriju. Sadarbības forma – zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņa, kopīgi projekti, saimnieciskie un licenču līgumi, konsultācijas.

LBS sadarbojas arī ar Latvijas EM Būvniecības departamentu, Latvijas Izgudrotāju biedrību, Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociāciju un Latvijas Būvnieku asociāciju.

Ārzemju sadarbība notiek zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņas veidā ar Somijas, Vācijas, Zviedrijas betona savienībām, kā arī ar ASV un Japānas betona institūtiem un Eiropas betona savienību asociāciju Lozannā.

Aktivitātes

Latvijas Betona Savienība veic gan regulāras zinātniski tehniskās konferences, gan arī atsevišķu specializētas konferences kādā šaurā betona zinātnes un tehnikas virzienā sabiedriskai un profesionālai apspriešanai.

Regulāri, parasti konferenču laikā, LBS rīko ikgadējas „Betona olimpiādes”, t.i. tehniskā sporta veida sacensības, kuru dalībnieku mērķis ir parādīt maksimāli augstu betona spiedes stiprības sniegumu.

Tehniskā palīdzība būvpraksei

Betona savienība vāc un koncentrē jaunāko zinātniski tehnisko un patentu informāciju par nozari. Tās biedri veic zinātniskus pētījumus betona zinātnē, kā arī kopā ar betona ražotājiem un būvfirmām veic pusrūpnieciskus eksperimentus ar nolūku novest zinātniskā darba rezultātus līdz rūpnieciskiem tehniskiem rezultātiem – būvkonstrukcijām, materiāliem un tehnoloģiskiem procesiem.

Betona savienība regulāri konsultē betona un dzelzsbetona ražotājus, būvētājus, pasūtītājus un būvfirmas, sniedz tematiskas lekcijas, kā arī veic tehniskā stāvokļa ekspertīzes (arī ar nesagraujošām metodēm) būvēm, konstrukcijām, materiāliem un projektiem, un arī izstrādā tehnoloģiskos ieteikumus to atbilstības Latvijas un ES būvnormatīviem nodrošināšanai.

Šodiena

Betona Savienībā ir aktīvi individuālie un korporatīvie biedri – betona un dzelzsbetona ražotāji un tā lietotāji – būvfirmas un projektētāji. Saskaņā ar LBS statūtiem šeit ieskaitāmi arī šo firmu speciālisti, kuri aktīvi piedalās LBS darbā.

Katru gadu tiek noorganizētas zinātniski tehniskās konferences, kurās piedalījās speciālisti no Latvijas, Zviedrijas, Somijas, Vācijas, Lietuvas, Sīrijas, Slovākijas, Igaunijas, Norvēģijas un Luksemburgas. Šo konferenču noslēgumos notiek Latvijas Betona Olimpiādes. XI Olimpiādē tika sasniegts Latvijas rekords betona vidējā spiedes stiprībā – 418,2 MPa un šo rezultātu sasniedza RTU Būvniecības fakultātes studenti inženierzinātņu maģistri Jānis Justs un Nikolajs Toropovs.  Šajā laikā kopā ar RTU Betona mehānikas laboratoriju saņemti vairāki izgudrojumu patenti, nopublicēti zinātniski raksti un nolasīti referāti zinātniskās konferencēs. Turpinās darbs pie augstās veiktspējas betona un fibrobetona konstrukciju un tehnoloģiju tālākas attīstīšanas.

2018. gadā tika izveidota LBS tehniska komitēja TK01 – Betona salturība. Turpinās darbs arī Latvijas būvniecības standartizācijas komitejā pie jaunu Latvijas būvniecības normatīvu izstrādāšanas un pie ES standartu adaptācijas Latvijā.