Izvilkums no statūtiem

Latvijas Materiālu Pētīšanas Biedrība (LMPB) dibināta 1994.g. Tā ir sabiedriska, neatkarīga, radoša, profesionāla organizācija, kas apvieno materiālu izstrādāšanas, pētīšanas, ražošanas, izmantošanas, kā arī šim nolūkam nepieciešamo speciālistu sagata­vošanas jomās strādājošos.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. apvienot dažādu nozaru speciālistus kopīgam radošam darbam materiālu izstrādāšanas, pētīšanas, ražošanas un izmantošanas, kā arī šim nolūkam nepieciešamo speciālistu sagatavošanas jomās;
2.1.2. organizēt zinātnieku, ražotāju un patērētāju sadarbību;
2.1.3. organizēt informācijas apmaiņu par jaunākajiem nozares darbības virzieniem un sasniegumiem Latvijā un pasaulē;
2.1.4. sniegt teorētisko un praktisko palīdzību materiālu kvalitātes nodrošināšanā un atbilstības novērtēšanā;
2.1.5. piedalīties speciālistu apmācībā un kvalifikācijas paaugstināšanā;
2.1.6. sekmēt materiālu pētīšanas zinātnes un ražošanas tehnikas attīstības vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izpēti;
2.1.7. aizstāvēt biedru profesionālās intereses, ieskaitot autortiesības;
2.1.8. veicināt materiālu tehnisko un ekoloģisko rādītāju nepārtrauktu uzlabošanu;
2.1.9. organizēt starptautiska un vietēja mēroga zinātniskās konferences un seminārus.

Biedrībā darbs risinās desmit sekcijās.